En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Daglig verksamhet är stadgad i LSS (Lagen om stöd till vissa funktionshindrade).

Verksamheten följer även lagrum som SoL och HSL.
Men daglig verksamhet är mycket mer som att vara representativ och att upplysa, medvetandegöra närsamhället. 

Med det menar vi att vidareutveckla de allmän rådande normer och värderingar ifråga hur definiera, tolka och tillämpa "en funktionsnedsättning, en funktionsvariation" som begrepp.
Med Dialog DV vill vi skapa gynnsamma och innovativa förutsättningar till att få ut så mycket mer av oss själva, den enskilde och allmänheten i sig.

  • Vår vision och målsättning är att kunna erbjuda hållbar utveckling för den enskilde och stödja till att hen rustas till att uppnå sina egna mål mot självförsörjning och avlönad sysselsättning.


Att sen tidig barndom och genom hela livet få ständiga krav på sig att acceptera "en funktionsnedsättning" och därmed få olika verktyg (metoder) och hjälpmedel till att anpassas till samhället är tung last och en sned bild av verkligheten vi lever i. Detta är något som vi på Dialog DV vill problematisera. Det bör vara en agenda och ett uppdrag som vi och andra aktörer i samhället bör prioritera mer konkret och med mer evidensbaserade vardagliga handlingar.

  • Varje enskild är bra på allt hen gör. En svaghet är även en styrka, beroende på given situation och förutsättningar vi anser samhället bör ha större ansvar att bidra med.
  • Allt börjar med större acceptans i närsamhället för var och ens självbild.


Med respekt för den enskildes självbild i en given situation kan vi börja resan mot ett samhälle där "en funktionsvariation" kännetecknar var och en av oss och det unika med att vara en individ. Med detta som utgång för vårt arbete på Dialog DV kommer vi successivt att förskjuta fokus på närsamhället när vi debatterar, diskuterar och omdefinierar något som en handikapp, en funktionsnedsättning eller en funktionsvariation.

När en allmän bild råder i samhället där samhället i sig har funktionsvariation är vi på rätt väg mot en gemensam vision.

Med dessa ord ger vi lite inblick i vår värdegrund på Dialog DV.

Med vänliga hälsningar, Fatmir


Vårt team

Ermina Durakovic, samordnare
Ellie Herbertsson, kvalitetsutvecklare
Lenette Andersson, stödpedagog
Jennifer Hellberg, stödpedagog
Linda Nordin Johansson, stödassistent
Zina Albawabiji, stödassistent
Melissa Ajosmäki, stödassistent
Anna Strid, stödassistent
Hannes Erestål, stödassistent
Viktor Wikdahl, stödassistent
Albin Demo, EC-aspirant (Boutique)
Erna Demo, EC-aspirant & ekonomiassist.
Jasmina Hedlund, ekonomiansvarig & HR
Dermot Clemenger, Nerikes Dansinstitut
Diana Clemenger, Nerikes Dansinstitut
Fatmir Demo, verksamhetsansvarig


Post
Om
Instagram